Dostępność cyfrowa

Instytut Badawczy Leśnictwa zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wszystkich stron IBL

Data publikacji strony internetowej: 30-11-2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 25-03-2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Ograniczona współpraca zawartej na stronach treści  z czytnikami ekranu kompatybilnymi dla syntezatorów mowy,
  • Brak ponadnormatywnej ( poza przeglądarką) możliwości powiększenia treści zawartej na stronach do maksymalnej pożądanej wartości 16x ( W szczególności dotyczy to treści graficznych i video),
  • Brak możliwości dostosowanie zawartej na stanach treści dla osób z zaburzeniami barw,
  • Brak dostosowania treści audio i video dla osób niedosłyszących,
  • Brak dostosowania odnośników do potrzeb łatwej dostępności,
  • Brak odnośników alt dla treści graficznych. Treść tego atrybutu powinna adekwatnie odzwierciedlać zawartość lub funkcje grafiki

Oświadczenie sporządzono dnia 25-03-2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez IBL.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych uzależnionych wykorzystywaną przeglądarką.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Sawicki,  tel. +48 22 7150 617; email: dostepnosc.cyfrowa@libles.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każda prośba zostanie potraktowana indywidualnie i Instytut Badawczy Leśnictwa dołoży wszelkich starań aby dostarczyć alternatywna formę pożądanej treści w sposób spełniający oczekiwania zawarte w prośbie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.