Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione Instytutowi, jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3 (05-090 Raszyn), dalej zwany Instytutem, kontakt pod nr. tel. 22 7150 300.
 2. Inspektor ochrony danych (dalej IOD) w Instytucie dostępny jest pod adresem email iod@ibles.waw.pl lub pod numerem telefonu 22 7150 607 (wtorek 8-14).
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:

  a) realizacją wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisach internetowych Instytutu, w tym prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej,

  b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (w szczególności: prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych, windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych lub związanych z powstaniem szkód) oraz działań marketingowych prowadzonych przez Instytut, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,

  c) ochrony żywotnych interesów osoby, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. d) RODO,

  d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. e) RODO,

  e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązki skarbowe, wymagane przepisami przechowywanie itp.), na podstawie art. 6 pkt. 1. lit. c) RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w ust. pkt. 1) będą pracownicy i współpracownicy Instytutu, organy i instytucje kontroli (nadzoru) oraz podmioty, którym Instytut może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (dane nie będą przekazywane poza EOG).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa w tym zakresie oraz zgodny z wewnętrznymi regulacjami przechowywania dokumentów w Instytucie ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących realizowanych projektów zawartych m.in. w umowach, wytycznych, postanowieniach, podręcznikach oraz innych wiążących dokumentach.
 6. Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia bądź ich usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osoba, której dane przetwarza Instytut, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy RODO, jednak wcześniej może to skonsultować z IOD Instytutu.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisach internetowych Instytutu lub aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.